top of page

Algemene voorwaarden :

identiteit van de onderneming :

Artikel 1 :

Identiteit van de ondernemer :

Bruligi

Kouter 35/0001

3191 Hever (boortmeerbeek)

BTW : BE0794158301

Rek.nr: BE95 7340 6564 4858 

Verkoopovereenkomst :

Artikel 2 

1. De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Bruligi en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Eenieder die een bestelling plaatst bij Bruligi, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikelprijzen en -informatie : Het aanbod

Artikel 3

1. Al onze prijzen zijn in Euro, Vrij van het btw stelsel . exclusief verzendingskosten. Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie aangaande de artikelen zoals afmetingen en dikte, betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kunt steeds bijkomende informatie verkrijgen over het aanbod door ons te contacteren.(bruligi@hotmail.com)

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: o de prijs inclusief belastingen; 

De prijs :

Artikel 4

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Het aanrekenen van een extra bedrag van €28 voor het ontwerpen van digitale bestanden geldt als een standaard beleid van het bedrijf. Dit bedrag omvat de kosten voor het ontwerp, de aanpassing (maximum 2 aanpassingen) en de levering van het digitale bestand in het gewenste formaat. Het bedrag kan variëren afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp en kan worden toegepast op ons volledig assortiment. Deze kosten zullen duidelijk en transparant worden gecommuniceerd in de offerte die aan de klant wordt verstrekt.

4. De kortingscode is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingscodes en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Alleen de kortingscode kan worden gebruikt bij het plaatsen van een bestelling en het kan niet worden ingewisseld voor contant geld of andere waarde. De kortingscode is alleen geldig gedurende de aangegeven periode en kan niet worden gebruikt voor toekomstige aankopen. Bedrijven behouden zich het recht voor om de kortingscode op elk moment te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van de kortingscode gaat u akkoord met deze voorwaarden.

5. Bij annulering 14 dagen na betaling wordt een vergoeding van 28€ aangerekend volgens de algemene voorwaarden

6. Indien een wijziging wordt aangebracht in een prijsopgaven, zijn de overeengekomen prijzen niet meer van toepassing en zullen nieuwe prijzen worden gehanteerd. Op deze wijzigingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

7. Bij eventuele wijzigingen aan een artikel zal de in de offerte vermelde prijs gebaseerd zijn op de huidige prijzen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst tussen de partijen en alle daaropvolgende transacties. De verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden of prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld aan de klant en worden weerspiegeld in de prijs. De klant is ervoor verantwoordelijk dat het product voldoet aan zijn behoeften en specificaties. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van het product door de klant.

8. Bij inflatie wordt een eventuele stijging van de kosten via aangepaste prijzen doorberekend aan de klant. Deze aanpassingen zullen worden gemaakt in overeenstemming met eventuele relevante wet- of regelgeving en zullen duidelijk aan de klant worden gecommuniceerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen als reactie op inflatiedruk en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen voor de financiën van de klant als gevolg van dergelijke aanpassingen. Door met het bedrijf in zee te gaan, erkent en aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en stemt hij ermee in eventuele herziene prijzen te betalen die het gevolg zijn van inflatieveranderingen.

uitvoering en verzending :

Artikel 5

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden .

 

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 3 of 5 uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

7. In het geval van producten op maat, eigen ontwerpen in alle categorieën, is de ondernemer na akkoord van de klant, niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp van het product. Hieronder vallen zaken als typefouten, spreektaal of interpretatie van tekst.

8.De totale prijs van verzending en verwerking kan u raadplegen bij het afrekenen, nog voordat u moet betalen.

Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn BTW inclusief.

De overeenkomst : 

Artikel 6 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De algemene voorwaarden van het bedrijf stipuleren dat alle eigen ontwerpen automatisch eigendom zijn van het bedrijf. Dit betekent dat klanten geen rechten hebben op de ontwerpen die speciaal voor hen zijn gemaakt, tenzij anders overeengekomen. Het bedrijf behoudt alle rechten op het intellectueel eigendom van de ontwerpen, inclusief het recht om deze te gebruiken in toekomstige projecten of marketingmateriaal. Klanten kunnen de ontwerpen wel gebruiken voor hun eigen zakelijke behoeften, maar dienen toestemming te vragen voor eventuele publicatie of verspreiding van het ontwerp buiten hun eigen bedrijf of als particulier

 

6. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de samenwerking met een klant te stoppen. Dit kan gebeuren als er sprake is van contractbreuk, wanbetaling of andere acties die in strijd zijn met de algemene voorwaarden. Het bedrijf zal de klant hierover informeren en eventuele gevolgen van de stopzetting van de samenwerking bespreken. Het is belangrijk dat de klant zich bewust is van deze mogelijkheid en zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in de algemene voorwaarden om een succesvolle samenwerking te garanderen..

Klachten en terugzenden van aangekochte artikelen

 

​Artikel 7 :

1. Elk product is uniek en speciaal voor jouw vervaardigd hierdoor is het niet mogelijk dit retour te sturen en/of om te ruilen.

 

2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van 4 of 5 ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6. Bruligi kan elk contract zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst ontbinden, ongeacht de reden of omstandigheid die Bruligi nadelig zou kunnen beïnvloeden. Als Bruligi gebruik maakt van dit recht, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden op de datum waarop een e-mail wordt verzonden naar de koper en heeft Bruligi het recht om onmiddellijk te stoppen met het leveren van diensten. 

7. Bruligi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen die klanten ervaren als gevolg van de onmiddellijke stopzetting van de diensten. 

Privacy :

Artikel 8 :

1. Bruligi zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

2. We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die je op onze website invoert, of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden. Denk aan inloggegevens; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen. Inclusief reactietijd van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie, en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie). Zoals betaalgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

3. Wanneer je een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die je ons verstrekt. Zoals je naam, adres en e-mailadres. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke redenen die hierboven zijn vermeld.

4. We verzamelen niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 4.1 Om de diensten te leveren en te exploiteren;

 4.2 Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

 4.3 Om contact te kunnen opnemen met onze bezoekers en gebruikers, met algemene of gepersonaliseerde dienstgerelateerde 
       mededelingen en reclameboodschappen;

 4.4 Om toegevoegde statistische gegevens en andere toegevoegde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die
       wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze diensten te leveren en te verbeteren; 

 4.5 Om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5. Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

 

Alle directe betaalgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.

6. We nemen mogelijk contact met je op om je op de hoogte te stellen van je account, van problemen met je account, een geschil op te lossen, verschuldigde vergoedingen of geld te innen, je mening te peilen door middel van enquêtes of vragenlijsten, updates over ons bedrijf te sturen, of andere essentiële zaken. Zo kunnen we contact met je opnemen om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetten en eventuele overeenkomsten die we met je hebben af te dwingen. Voor al deze doeleinden kunnen we contact met je opnemen via e-mail, telefoon, sms-berichten en post.

7. Wil je niet meer dat wij je gegevens verwerken? Neem dan contact met ons op via (je e-mail), of stuur ons een e-mail naar: (je fysieke postadres).

8. We behouden ons het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen op deze plek, zodat je weet welke informatie we verzamelen, en hoe (en onder welke omstandigheden) we het eventueel gebruiken en/of openbaar maken. 

9. Wil je toegang tot persoonlijke informatie die we over je hebben, of deze corrigeren, wijzigen of verwijderen? Neem dan contact met ons op via (je e-mail), of stuur ons een e-mail naar: (bruligi@hotmail.com).

Toepasselijk recht

Artikel 9 :

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

6. Het bedrijf Bruligi behoudt zich het recht voor om, ten alle tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Algemene voorwaarden kunnen aangepast worden.. Het is belangrijk voor gebruikers om regelmatig te controleren of er updates of wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn voordat ze diensten of producten gebruiken. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen van invloed zijn op de rechten en verantwoordelijkheden van gebruikers, evenals eventuele contractuele overeenkomsten tussen de gebruiker en de dienstverlener of product aanbieder. Het wordt gebruikers aanbevolen om de algemene voorwaarden grondig te lezen en te begrijpen voordat ze ermee akkoord gaan, en om regelmatig te controleren of er updates of wijzigingen zijn.

8. Als er wijzigingen zijn in de voorwaarden, zijn de vorige voorwaarden niet langer van kracht.

9 . Op alle overeenkomsten tussen Bruligi en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

© 2022 Bruligi.
bottom of page